Biro Kepesantrenan

STRUKTUR :

BIRO KEPESANTRENAN PUTRA :

Kepala Biro                 : dr. Moh. Haris Damanhuri, M.Kes.

Wakil Kepala  Biro     : Abd. Wafi Haris, SH.

 1. Kabag. Kediniyahan       : A. Rosuli Zaid, SH. M.Pd.I
 2. Kabag. Keamanan          : A. Taufiq Hidayatullah, S.Pd.I
 3. Kabag. Kedaerahan       : Moh. Candra
 4. Kabag. Perpustakaan     : Imam Syafi’i
 5. Kabag. Kesorga              : Moh. Abdurrohim
 6. Kabag. Takmir Masjid   : Ahmad Taufiq, S.Ag
 7. Kabag. LPK2S                : Masrur Zain
 8. Kabag. LPTQ                  : Ahsan Malik

BIRO KEPESANTRENAN PUTRI :

Kepala Biro                 : Ning Ghinan Nafshi

 1. WaKa. Biro Kepesantrenan Putri         : Isrohul Failin, S.Pd.I
 2. Kabag. Keamanan                                  : Nurul Qomariah
 3. Kabag. Kediniyahan                               : Nur Chomizah
 4. Kabag. Kesorga                                      : Hayyinah, S.Pd.I
 5. Kabag. Kedaerahan                               : Nabihatur Rukmiyah
 6. Kabag. Takmir Masjid                           : Nurul Hidayati
 7. Kabag. Da’wah                                       : Misbahul Ulum